POLITYKA PRYWATNOŚCIDLA KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW


§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności [dalej: „Polityka”] określa zasady przetwarzania danych osobowych i innych danych uzyskanych od użytkowników i klientów [dalej „Użytkownicy”] serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym www.olaplex.pl [dalej: „Strona Internetowa”], za pomocą którego prowadzona jest sprzedaż detaliczna profesjonalnych kosmetyków [dalej: „Sklep”], a także współdziałających ze Stroną Internetową i Sklepem kanałów komunikacji elektronicznej i komunikacji na odległość oraz mediów społecznościowych wspomagających marketing, sprzedaż i obsługę Użytkowników.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej jest A&M Premium Distribution sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Sarmacka 5b, 02-972 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000554577, NIP: 521-362-79-03, tel. 22 428 30 50, adres email: info@olaplex.pl [dalej: „AMP”].
 3. Polityka odwołuje się do postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego na Stronie Internetowej w zakładce „Warunki” pod adresem domenowym https://olaplex.pl/warunki/.

§2 W jaki sposób zbieramy dane od Użytkownika?

Zbieramy dane o Użytkownikach w następujący sposób:

 • poprzez wprowadzenie przez Użytkownika danych do formularzy dostępnych na Stronie Internetowej (tj. formularz zamówienia, subskrypcji newsletteru, kontakt), lub
 • poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), lub
 • poprzez nasze fanpage, strony i kanały w serwisach społecznościowych (takich jak Facebook, YouTube i Instagram), lub
 • poprzez kontakt telefoniczny związany z zamówieniami i obsługą posprzedażową w Sklepie.

§3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Dane Użytkowników wprowadzone w formularzach oraz naszych kanałach w mediach społecznościowych są przez nas wykorzystywane tylko do celów, w jakich zostały nam przekazane, tj.:
 • Prowadzenia konta Użytkownika w Sklepie oraz realizacji zamówienia i umożliwienia zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • przesyłania informacji o produktach, promocjach i nowościach w postaci newsletteru, tylko jeżeli została udzielona przez Użytkownika odrębna zgoda na komunikację marketingową właściwym kanałem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • odpowiedzi na zapytania i obsługi reklamacji Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na AMP na mocy przepisów prawa, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych, ustalenie, dochodzenie i obrona przez roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 1. Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym także w celu profilowania Użytkowników.

§4 Zakres zbieranych danych

 1. Na potrzeby realizacji zamówienia w Sklepie zbierane są̨ następujące dane:
 • imię̨ i nazwisko;
 • firma przedsiębiorcy i NIP (w przypadku wystawiania faktury za zakupy w Sklepie) adres siedziby działalności gospodarczej bądź́ adres korespondencyjny;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • historia zamówień i płatności;
 • ewentualne inne kategorie danych dobrowolnie podanych przez Użytkownika.
 1. W przypadku zapisania się̨ na newsletter, Użytkownik przekazuje AMP jedynie swój adres e-mail oraz udziela stosownej zgody.
 2. W przypadku komunikowania się̨ przez Użytkownika poprzez media społecznościowe lub środkami komunikacji na odległość, a także w toku aktywności Użytkownika w tych mediach na stronach lub kanałach zarządzanych przez AMP, mogą̨ zostać́ zebrane także dodatkowe kategorie danych, które Użytkownik w ten sposób dobrowolnie przekazuje Administratorowi (treści wiadomości prywatnych do AMP, wiadomości na fanpage’u, polubienia i inne tym podobne – zgodnie z funkcjonalnością̨ danego serwisu).

§5 Przez jaki czas będziemy przechowywać́ dane Użytkowników?

Czas, przez jaki AMP będzie przetwarzał dane o Użytkownikach oraz jakie konkretnie kategorie danych będzie przechowywał, może różnić́ się̨ stosowanie do celu przetwarzania. Administrator jednak będzie zasadniczo przetwarzał dane przez okres wykonywania umowy (realizacji zamówienia), subskrypcji newsletteru, a następnie przechowywał je przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zapewniamy, że dane osobowe będą̨ przetwarzane nie dłużej niż̇ jest to konieczne i prawnie uzasadnione.

§6 Udostępnianie i powierzanie do przetwarzania danych

 1. W celu realizacji zamówienia AMP może przekazywać dane Użytkowników podmiotom, które realizują̨ usługi dostarczania przesyłek z zamówionym towarem (m.in. dane kontaktowe, takie jak adres oraz numer telefonu), wspomagają obsługę klienta i obsługę marketingową (m.in. dostawcom systemów IT lub systemów mailingowych), zewnętrznym usługodawcom i doradcom działającym na rzecz AMP, a także podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W przypadku komunikacji z AMP poprzez media społecznościowe, takie jak Facebook lub Instagram, Użytkownik przekazuje także swoje dane administratorom tych serwisów. AMP jest współadministratorem niektórych kategorii danych przekazywanych w ten sposób. Ich przetwarzanie uregulowane jest jednak odrębnymi politykami prywatności i warunkami świadczenia usług przed administratorów tych serwisów. Zachęcamy do uważnego zapoznania się̨ z tymi regulacjami.

§7 W jaki sposób będziemy się̨ kontaktować́ z Użytkownikami?

 1. Z Użytkownikami Strony Internetowej i Klientami Sklepu będziemy kontaktować́ się̨ drogą mailową lub za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS/MMS, aby informować́ o stanie realizacji zamówienia lub w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania, uwagi lub reklamacje.
 2. Możemy również̇ kontaktować́ się̨ telefonicznie, jeżeli będziemy mieli istotne informacje odnoszące się̨ do realizacji zamówienia i obsługi klienta. Możemy także informować drogą komunikacji elektronicznej poprzez krótkie wiadomości tekstowe SMS/MMS o terminach płatności za zamówienie.
 3. Jeżeli Użytkownik zapisał się̨ na nasz newsletter i wyraził w tym celu zgodę̨ na jego otrzymywanie, będzie otrzymywać́ go od nas drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
 4. W przypadku komunikacji poprzez media społecznościowe, będziemy udzielali odpowiedzi i komunikować się̨ z Użytkownikiem za pomocą̨ serwisu, poprzez który Użytkownik złożył zapytanie, zgłosił uwagi lub reklamację, chyba że niezbędna w okolicznościach danego zgłoszenia będzie inna forma komunikacji.

§8 Prawa użytkownika względem jego danych osobowych

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii w powszechnie zrozumiałym formacie;
  • sprostowania swoich danych osobowych – poprzez poprawienie nieprawidłowych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych z uwzględnieniem celów przetwarzania;
  • usunięcia swoich danych osobowych – jeżeli przetwarzanie danych nie jest już̇ konieczne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź́ gdy Użytkownik cofnie zgodę̨, na której opiera się̨ przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, albo gdy Użytkownik wnosi sprzeciw na podstawie przysługującego mu prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania i nie występują̨ nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. takie jak ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń́ AMP), bądź gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w szczególności, jeżeli Użytkownik kwestionuje prawidłowość́ przekazanych AMP danych osobowych – na okres pozwalający AMP sprawdzić́ prawidłowość́ tych danych, bądź́ w sytuacji, gdy Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie AMP są̨ nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w przypadku wniesienia przez użytkownika sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, AMP zaprzestaje przetwarzania tych danych osobowych, chyba że jest w stanie wykazać́ istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika (w szczególności obrony przed roszczeniami);
  • przeniesienia swoich danych osobowych – na żądanie Użytkownika, AMP przekazuje mu lub innemu, wskazanemu przez niego administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe, dane osobowe, które Użytkownik dostarczył AMP, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się̨ do odczytu maszynowego, jeżeli przetwarzanie odbywało się̨ na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • cofnięcia zgody – w dowolnym czasie, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika była dobrowolna zgoda.
 2. W celu skorzystania w powyższych uprawnień́, prosimy o kontakt mailowy na adres poczty elektronicznej info@olaplex.pl.
 3. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę̨ na otrzymywanie od AMP wiadomości w postaci newsletteru, informujemy, że zgodę̨ tę można w każdej chwili odwołać́ poprzez wypisanie się̨ z listy subskrybentów newsletteru. Aby zrezygnować́ z jego subskrypcji, należy wysłać́ wiadomość́ mailową na adres: info@olaplex.pl. Dodatkowo, informacja o sposobie rezygnacji z subskrypcji znajduje się̨ w stopce każdej wysyłanej przez AMP wiadomości e-mail z newsletterem.
 4. AMP informuje ponadto, że każdemu Użytkownikowi służy uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9 Pliki cookies

 1. Strona Internetowa korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Stronę Internetową i przechowywane na komputerze Użytkownika. Pliki cookies zawierają̨ pewne informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 3. Wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • konieczne do działania Strony Internetowej – pliki te umożliwiają̨ prawidłowe działanie naszej Strony Internetowej, logowanie, nawigowanie i dokonywanie zakupów w Sklepie. Zablokowanie tych plików może spowodować́, że nasza Strona Internetowa nie będzie działała poprawnie.
  • statystyczne – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszego Strony Internetowej. Nasza Strona Internetowa wykorzystuje Google Analytics – narzędzie do analizy internetowej oferowane przez Google, Inc.
  • społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (np. Facebook) z naszym Serwisem.
 4. Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Z kolei „stałe” pliki cookies przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. AMP informuje, że wraz z Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Republika Irlandii, administratorem serwisów Facebook i Instagram, są̨ wspólnymi administratorami danych Użytkowników fanpage’a i kanałów społecznościowych w tych mediach – zgodnie z art. 26 RODO – w zakresie przetwarzania takich danych osobowych w zdarzeniach dla statystyk fanpage’a o kanału.
 6. AMP informuje, że przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te można w każdej chwili zmienić́. Przeglądarka internetowa umożliwia również̇ usuniecie już uprzednio zapisanych plików cookies. Możliwe jest również̇ automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej, do zapoznania się̨ z którymi AMP zachęca wszystkich Użytkowników.

§10 Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana przez AMP w celu zapewnienia Użytkownikom i Klientom najwyższego poziomu ochrony ich prywatności. W przypadku planowania jakichkolwiek zmian w Polityce prywatności, Użytkownik zostanie o nich uprzednio poinformowany na Stronie Internetowej.