Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


§1 Postanowienia ogólne
 1. AMP za pośrednictwem sklepu internetowego [dalej: „Sklep”] na stronie internetowej www.olaplex.pl [dalej: „Strona Internetowa„] prowadzi sprzedaż detaliczną produktów profesjonalnych do pielęgnacji włosów Olaplex [dalej: „Towary„], na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej: „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: A&M Premium Distribution sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Sarmacka 5b, 02-972 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000554577, NIP: 521-362-79-03, tel. 22 428 30 50, adres email: info@olaplex.pl [dalej: „AMP„].
 3. Klientem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie w ramach swojej działalności gospodarczej, zawodowej lub statutowej. W szczególności Klientem może być przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego i Umowa posiada dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej [dalej: „Klient„].
 4. Za pośrednictwem Sklepu Umowy zawierane są wyłącznie z Klientami.
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży przez AMP Towarów zamawianych przez Klientów w Sklepie.
 6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży Towarów zawieranej pomiędzy AMP a Klientem [dalej: „Umowa„].
 7. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 8. Zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu treści, w tym opisy Towarów i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. Zdjęcia Towarów zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Towarów, co wynika z różnic pomiędzy obrazem fotografii wykonanej w sztucznym świetle a światłem dziennym, a także różnych parametrów monitorów komputerowych.
 10. Do złożenia Zamówienia wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 11. Sklep przyjmuje do realizacji Zamówienia, które zostały przez Klienta opłacone w całości.
§2 Zamówienia
 1. Zamówienia można składać poprzez formularz Zamówienia dostępny na Stronie Internetowej Sklepu,
 2. Klient może dokonywać Zamówień poprzez formularz Zamówienia dostępny na Stronie Internetowej Sklepu wyłącznie po zarejestrowaniu lub zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do konta Klienta w Sklepie wymagających rejestracji przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Klient składa Zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej Sklepu. W ramach Zamówienia Klient podaje swoje dane identyfikacyjne, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail oraz adres dostawy.
 5. W przypadku płatności kartą płatniczą Klient wprowadza informacje dotyczące karty płatniczej.
 6. Klient składający Zamówienie jest zobowiązany do podania prawdziwych i kompletnych informacji i informowania Sklepu o wszelkich zmianach dotyczących podanych informacji.
 7. Zamówienie jest złożone z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Zamawiam i płacę” (lub analogiczny) widoczny w formularzu Zamówienia.
 8. Klient dokonuje płatności w sposób przewidziany zgodnie z 3 Regulaminu.
 9. Sklep potwierdza otrzymanie Zamówienia i płatności i przesyła Klientowi w formie wiadomości e-mail oświadczenie o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Następnie Klient otrzymuje odrębną wiadomość e-mail z informacją o skompletowaniu i przygotowaniu Zamówienia do wysyłki.
 10. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru.
 11. Z wyłączeniem konsumentów, Sklep ma prawo odmówić Klientowi przyjęcia Zamówienia, ograniczyć sposób płatności w przypadku, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 12. Dla stron wiążące są informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 13. Klient składając Zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep w formie wiadomości e-mail przesłanej Klientowi.
 14. Sklep realizuje Zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 15. Jeżeli, po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, Sklep stwierdzi niedostępność danego Towaru i brak możliwości realizacji Zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia Zamówienia do realizacji, wówczas Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i ustali z nim dalszy tok postępowania. Jeżeli Klient wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji Zamówienia w całości lub w części, Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z ustaleniami Stron. Jeżeli Klient nie wyrazi takiej zgody albo dany Towar nie będzie dostępny w uzgodnionym terminie, Klient otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za niezrealizowaną część Zamówienia.
§3 Płatności
 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami całkowitymi, tzn. zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.
 2. Cena Towarów nie zawiera kosztów dostawy. Koszt dostawy wskazany jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 3. Sklep bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia dostarcza Klientowi informacje o łącznej cenie Towarów oraz o wszelkich dodatkowych opłatach.
 4. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze Towaru;
  2. karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic ePrzelewy Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.), BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o. o.) przelewy półautomatyczne – Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.;
  3. w inny sposób, jeżeli jest on określony na Stronie Internetowej Sklepu.
 5. Chwilą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sklepu.
 6. Warunkiem wydania Towaru Klientowi jest zapłata za Towar i przesyłkę.
 7. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane Klientowi w formie papierowej wraz z Towarem.
§4 Odbiór Towaru przez Klienta
 1. Czas realizacji Zamówienia i dostawy, w przypadku pełnej dostępności Towarów, wynosi do 7 dni roboczych od daty przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sklep.
 2. Wszelkie zmiany warunków dostawy dokonane przez Klienta po wysyłce Towaru, w tym zmiany miejsca lub terminu dostawy, mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które ponosi Klient.
 3. W przypadku braku możliwości dostarczenia Towaru do Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką ponosi Klient. Koszt zwrotu przesyłki z tytułu nieskutecznego doręczenia ponosi Klient.
 4. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich.
 5. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem Zamówienia, a datą uznania rachunku bankowego Sklepu.
 6. W przypadku płatności online za pośrednictwem systemu eCard, realizacja Zamówienia następuje po pozytywnej autoryzacji płatności dokonanej za pośrednictwem systemu eCard.
 7. Klient przy pokwitowaniu odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić:
  1. zgodność z Zamówieniem ilości dostarczonych Towarów,
  2. zgodność z Zamówieniem rodzaju dostarczonych Towarów,
  3. stan opakowania poszczególnych Towarów.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości w przesyłce (braki, uszkodzenia, niezgodność z Zamówieniem) Klient powinien niezwłocznie sporządzić protokół w obecności przewoźnika. Protokół powinien zawierać datę, godzinę doręczenia oraz dokładny opis uszkodzeń lub braków w przesyłce. Protokół powinien zostać podpisany przez przewoźnika oraz Klienta lub osobę odbierającą przesyłkę.
§5 Odpowiedzialność, Reklamacje
 1. Sklep dostarcza Towary bez wad oraz odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
 2. Poza obowiązkami wskazanymi wyraźnie w 2 ust. 16 niniejszego Regulaminu, Sklepnie ponosi odpowiedzialności za niedostępność zamówionych Towarów.
 3. Na Kliencie ciąży odpowiedzialność za zbadanie czy Towar spełnia wszelkie wymagania, w tym także w zakresie jakiejkolwiek dokumentacji (również z uwagi na ewentualną konieczność posiadania przez Klienta atestów/certyfikatów), konieczne do wykorzystania go w ramach działalności gospodarczej Klienta. Sklep nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za możliwość wykorzystania towarów w działalności gospodarczej Klienta.
 4. Całkowita odpowiedzialność Sklepu wynikająca z Zamówienia ograniczona jest do wysokości kwoty zapłaconej przez Klienta za dane Zamówienie. Strony wyłączają możliwość dochodzenia przez którąkolwiek ze stron odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.
 5. Wszelkie reklamacje można składać na adres e-mail Sklepu info@olaplex.pl lub poprzez formularz „Kontakt” dostępny na Stronie Internetowej Sklepu. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres Sklepu.
 6. Klient zgłaszając reklamację powinien podać następujące informacje: imię i nazwisko Klienta lub nazwę Klienta, numer Zamówienia, datę realizacji Zamówienia, adres Klienta, powód reklamacji oraz przekazać kopie dowodu zakupu oraz listu przewozowego.
 7. W przypadku niezgodności towaru z Umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
 8. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od wpłynięcia reklamacji do Sklepu i zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta Towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu do reklamacji ulega przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 9. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji Klienta wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 10. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
§6 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych, podanych przez Klienta w ramach składania zamówienia, jest AMP.
 2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Umów objętych Regulaminem, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz w celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies, a także prawa osób, których dane dotyczą i obowiązki AMP, zostały szczegółowo opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej olaplex.pl Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności.
§7 Własność intelektualna
 1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Strony Internetowej www.olaplex.pl oraz oferowanych tam Towarów i ich poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji, programów, narzędzi i baz danych, znaków towarowych, logotypów zastrzeżone są na rzecz AMP lub innego podmiotu powiązanego.
 2. Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów umieszczonych na stronie internetowej www.olaplex.pl bez pisemnej zgody AMP oraz poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
§8 Prawo odstąpienia od umowy
 1. W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. Prawo Konsumentów informujemy, iż konsumenci mogą skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Załączniku 1.
§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu
 1. Regulamin stanowi integralną cześć Umowy.
 2. Sklep ma prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
 3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest prawo polskie.
 5. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku Klientów niebędących konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby AMP.
 6. AMP dokłada starań, aby ewentualne spory z Klientami rozwiązać polubownie.
 7. Niezależnie od tego, AMP informuje, że konsumenci, mają możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi przez nich umowami – platforma znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej AMP to: info@olaplex.pl. Konsumenci mogą także skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów. Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 8. Regulamin obowiązuje od 28 grudnia 2020 roku.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego

Informacja dla konsumentów – ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
 3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na wzorze wskazanym poniżej.
 5. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep potwierdził przyjęcie Zamówienia do realizacji, oferta przestaje wiązać.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, o którym mowa w punkcie 2 powyżej rozpoczyna się od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie towaru (w przypadku sprzedaży wielu towarów – w posiadanie ostatniego z nich). W przypadku pozostałych umów bieg terminu rozpoczyna się z dniem ich zawarcia.
 7. W celu wykonania prawa odstąpienia, konsument powinien złożyć AMP jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. Oświadczenie może zostać złożone m.in. na formularzu wskazanym poniżej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@olaplex.pl, pocztą na adres Sklepu, a także osobiście w siedzibie AMP.
 9. Jeżeli konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając wiadomość e-mail, Sklep niezwłocznie potwierdzi konsumentowi otrzymanie takiego oświadczenia przesyłając mu wiadomość e-mail.
 10. Sklep w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym (o ile ma to zastosowanie) cenę zakupu towarów wraz z kosztami dostawy (odpowiadającymi najtańszemu oferowanemu przez Sklep sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie).
 11. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Konsument zobowiązany jest zwrócić towar do Sklepu, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od daty odstąpienia.
 13. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsument może rozpakować zamówiony towar, złożyć go i sprawdzić go w warunkach domowych, jest jednak odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 15. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sklepu).

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta: …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Niniejszym odstępuję od umowy (numer zamówienia) ………………………………………………………. – sprzedaży następujących produktów*

– świadczenia następującej usługi*

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data dostawy/odbioru (w przypadku zwrotu produktów)* ………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy (w przypadku zamówienia usługi)* ………………………………………………….. *niepotrzebne skreślić

Zwrotu towaru dokonam (należy zaznaczyć właściwe pole)

[  ] osobiście – zwrot do Sklepu na adres  A&M Premium Distribution sp. z o.o. sp. k., ul. Sarmacka 5b, 02-972 Warszawa

[  ] poprzez odesłanie – na adres: Axell Logistics. Aleja 20-lecia 23D DC3 | 96-515 | Teresin

Bezpośrednie koszty zwrotu poprzez odesłanie (lub osobiste dostarczenie) ponosi konsument. W zależności od rodzaju produktu koszty takie mogą okazać się wysokie.

 

Data: …………………………………………..

Podpis: (jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej) …………………………..